لقمان

تفسير سورة لقمان آية رقم 30

﴿ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﴾

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

Questa amministrazione e pianificazione testimoniano che Allāh solo è la Verità di per Sé, nei Suoi attributi e nelle Sue azioni, e che ciò che gli idolatri adorano all'infuori di Lui è falsità priva di fondamento. In verità Egli è, di per Sé, l'Altissimo e il Potente, rispetto ai Suoi sudditi, non vi è alcuno più Maestoso di Lui, Egli è più grande di ogni cosa.

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

الترجمات والتفاسير لهذه الآية: