شهر شعبان

ماه شعبان


محاضرة باللغة الفارسية، وفيها بيان مسائل مهمة حول شهر شعبان، وأنه لم يرد عن النبي - صلي الله عليه وسلم - أي عمل خاص يتعلق بالنصف من شعبان.
در این خطبه، شیخ محمد رحیمی بیان کرده اند که از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هیچ عملی راجع به پانزده شعبان نقل نشده است. ایشان در این سخنرانی همچنان راجع به مسایل ماه شعبان و چگونگی سپری نمودن آن راهنمایی و ارشاداتی نمودند؛ از آنجمله روزه گرفتن روزهای قضایی ایام رمضان گذشته و اینکه شعبان فرصت خوبی است برای انجام این عمل.