الإلحاد

Атеизам


مقالة مترجمة إلى اللغة الصربية تبين خطورة الإلحاد.
Иако особа може негирати постојање Узвишеног Створитеља, дубоко у свом срцу зна да Створитељ постоји. Докази су свуда око нас а и у нама самима. Последица атеизма је опасна и погубна, на овом и на будућем свету.