الشمس

تفسير سورة الشمس

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

Italiano

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾

Allāh giurò sul sole, e giurò sul momento in cui si leva, dopo essere sorto dal Levante.

﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا﴾

E giurò sulla luna quando segue le sue tracce dopo il tramonto.

﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا﴾

Giurò sul giorno quando rivela ciò che vi è sulla terra con la sua luce.

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾

E giurò sulla notte quando copre la superficie della terra e la rende scura.

﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾

E giurò sul Cielo e giurò sulla sua perfetta edificazione.

﴿وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾

E giurò sulla terra affinché la gente potesse dimorarvi.

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾

E giurò su tutte le anime e giurò sulla perfezione della sua creazione da parte di Allāh.

﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾

Le fece capire, senza insegnamenti, qual è il male da evitare e qual è il bene da compiere.

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾

Colui che ha purificato la propria anima, elevandola con le virtù e liberandola dalle nefandezze, avrà ottenuto ciò che vuole,

﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

mentre colui che ha imprigionato la propria anima nei peccati capitali e veniali avrà perduto sé stesso.

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾

I Thamuditi smentirono il loro profeta Sāleħ, poiché oltrepassarono ogni limite, commettendo peccati capitali e veniali.

﴿إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾

Quando il più licenzioso di loro venne scelto per rappresentare il suo popolo,

﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾

Il Messaggero di Allāh, Sāleħ pace a lui, disse loro: "Lasciate in pace questa cammella di Allāh che si abbevera nel giorno a lei riservato e non fatele del male".

﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾

Smentirono il loro messaggero sulla questione della cammella e il più licenzioso di loro la uccise con il loro consenso, e così divennero compagni nel peccato. Allāh inflisse loro la Sua punizione e li distrusse con l'Urlo a causa dei loro peccati, e inflisse a tutti la stessa punizione che li distrusse.

﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾

Allāh, gloria Sua, inflisse loro questa punizione che li distrusse senza dover temere alcuna conseguenza.

الترجمات والتفاسير لهذه السورة: