مريم

تفسير سورة مريم آية رقم 72

﴿ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﴾

﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾

Sau trận đi qua chiếc cầu Sirat, TA (Allah) sẽ làm cho những người ngoan đạo: ngay chính kính sợ Allah mà thực thi các mệnh lệnh của Ngài và tránh những điều cấm của Ngài. Nhưng đối với những kẻ làm điều sai quấy, TA sẽ bỏ mặc họ rơi xuống Hỏa Ngục và họ sẽ quỳ gối trong đó.

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

الترجمات والتفاسير لهذه الآية: