أشراط الساعة
Prenosi Abdullah b. Mes'uda, radijallahu 'anhu, direktno od (Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da je rekao): "Najgori su ljudi, uistinu, oni koje Kijametski dan zatekne u životu i oni koji na kaburima grade hramove (mesdžide)."  
عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- مرفوعاً: "إن من شرار الناس من تُدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد".

شرح الحديث :


Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, govori nam o ljudima nad kojima će se desiti Smak svijeta dok su još živi i oni će biti najgori ljudi. Među njima su i oni koji molitvu obavljaju kod kaburova, i oni koji klanjaju prema kaburovima i koji na kaburovima grade kubbeta. Ovo je upozorenje ummetu da ne čini sa kaburovima svojih vjerovjesnika isto ono što su činili ovi najgori ljudi.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية