البحث

عبارات مقترحة:

المحسن

كلمة (المحسن) في اللغة اسم فاعل من الإحسان، وهو إما بمعنى إحسان...

الحي

كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

Priroda Boga u kršćanstvu

البوسنية - Bosanski

المؤلف Nadži b. Ibrahim el Arfedž ، Ersan Grahovac
القسم كتب وأبحاث
النوع نصي
اللغة البوسنية - Bosanski
المفردات النصرانية
Ova knjiga je, prije svega, posvećena sljedbenicima Knjige, pozivajući ih na okupljanje oko zajedničke riječi – monoteizma, i raspravljajući o pitanjima kao što su: 1. Kakva je priroda Boga u kršćanstvu? 2. Da li je Bog jedan ili trojica? 3. Da li je Isus isto što i Bog? 4. Da li je Isus Bog ili dio Boga? 5. Da li je Isus sin čovječiji ili sin Božiji? 6. Ko je Isus?

التفاصيل

Priroda Boga u kršćanstvu Uvodna pitanja 1. Kakva je priroda Boga u kršćanstvu? 2. Da li je Bog jedan ili trojica? 3. Da li je Isus isto što i Bog? 4. Da li je Isus Bog ili dio Boga? 5. Da li je Isus sin čovječiji ili sin Božiji? 6. Ko je Isus? 7. Šta je tvoje mišljenje? Da li je Allah jedan ili troje? Da li je Isus Bog ili dio Boga? Šta ti vjeruješ? Koji je tvoj odgovor? Potražimo odgovor u Indžilu: „Zašto me zoveš dobrim?“ 1 – „Zašto me zoveš dobrim?“ Zašto Isus pita o svojoj dobroti? 2 – Isus je potvrdio da: „Niko nije dobar osim Jednoga, a to je Bog.“ Zašto je ukazao na to da je samo Bog dobar? 3 – Ako je Isus Bog, zašto je porekao to da je dobar i sebi to negirao? 4 – Isus je pojasnio čovjeku koji ga je pitao da: „Ako želiš ući u vječni život, drži se zapovijesti.“, pa ako je on Bog, zašto nije naredio da taj čovjek uđe u vječni život? 5 – Na osnovu onoga što je Isus potvrdio, zar pridržavanje zapovijesti nije dovoljno za ulazak u vječni život? Da li je Isus jedini Božiji sin? Ko je Isus?             Isus čovjek Isus vjerovjesnik Konstatacija Zadnja misao  Priroda Boga u kršćanstvu﴿ الإله في النصرانية... ما طبيعته؟ ﴾Priroda Boga u kršćanstvuﷻ‬ ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog Uvodna pitanja 1. Kakva je priroda Boga u kršćanstvu? 2. Da li je Bog jedan ili trojica? 3. Da li je Isus isto što i Bog? 4. Da li je Isus Bog ili dio Boga? 5. Da li je Isus sin čovječiji ili sin Božiji? 6. Ko je Isus? 7. Šta je tvoje mišljenje?Pročitaj ovaj tekst istraživačko-kritičkim čitanjem, daleko od predrasuda i ranijih ubjeđenja.***Isus je rekao: „Traži istinu, i ona će te osloboditi.“ Nakon brojnih godina istraživanja i komparativnog studiranja, kroz životno putovanje koje sam proveo u učenju i traženju istine, shvatio sam da ljudi, uglavnom, svoja vjerovanja i propise zasnivaju na trošnim i slabim, a ne na čvrstim i jakim temeljima, kako je Isus savjetovao. Što se tiče teme koja je predmet ove studije, uočio sam neka temeljna razilaženja između koncepta Boga u zvaničnom i narodnom kršćanstvu i koncepta Boga u samom Indžilu. Zato sam želio da, kroz ovu knjižicu, sa tobom podijelim ono što sam zapazio i naučio kroz moje neprekidno putovanje koje se ogleda u istraživanju, analiziranju i studioznom proučavanju. Suštinski cilj ove studije je mirno i iskreno izlaganje istine koju sam našao, bez vrijeđanja bilo čijih osjećanja. Raspravit ćemo neka pitanja vezana za prirodu Boga u kršćanstvu, pogotovo za sveto trojstvo i Isusovu božanstvenost.*** Da li je Allah jedan ili troje?  Da li je Isus Bog ili dio Boga? Šta ti vjeruješ? Koji je tvoj odgovor? Potražimo odgovor u Indžilu:16. I gle, neko pristupi i reče mu: „Učitelju dobri! Kakvo ću dobro da činim da bih imao život vječni?“ 17. A on reče mu: „Što me zoveš dobrim? Niko nije dobar osim Jednoga, a to je Bog. Ali, ako želiš ući u istinski život, drži se zapovijesti.“ Novi zavjet, Jevanđelje po Mateju, 19:16-17.*** „Zašto me zoveš dobrim?“Ovaj tekst u nekim verzijama Indžila nećemo naći, ali se nalazi u verziji kralja Džejmsa. Lično se uvjeri i vrati se na svoj primjerak Indžila. Mnoga se pitanja mogu postaviti oko prethodnih stihova, od kojih su najbitnija sljedeća: 1 – „Zašto me zoveš dobrim?“ Zašto Isus pita o svojoj dobroti? 2 – Isus je potvrdio da: „Niko nije dobar osim Jednoga, a to je Bog.“ Zašto je ukazao na to da je samo Bog dobar? 3 – Ako je Isus Bog, zašto je porekao to da je dobar i sebi to negirao? 4 – Isus je pojasnio čovjeku koji ga je pitao da: „Ako želiš ući u vječni život, drži se zapovijesti.“, pa ako je on Bog, zašto nije naredio da taj čovjek uđe u vječni život? 5 – Na osnovu onoga što je Isus potvrdio, zar pridržavanje zapovijesti nije dovoljno za ulazak u vječni život?Pročitajmo šesnaesti i sedamnaesti stih devetnaestog poglavlja Metejevog jevanđelja iz verzija kralja Džejmsa[1] i iz nove međunarodne verzije Svetog pisma[2]:* 16. I gle, neko pristupi i reče mu: „Učitelju dobri! Kakvo ću dobro da činim da bih imao život vječni?“ 17. A on reče mu: „Što me zoveš dobrim? Niko nije dobar osim Jednoga, a to je Bog. Ali, ako želiš ući u istinski život, drži se zapovijesti.“  (Verzija kralja Džejmsa)* 16. Tada jedan čovjek pristupi Isusu i reče mu: „Učitelju dobri! Kakvo ću dobro da činim da bih postigao život vječni?“ 17. „Što me pitaš o tome šta je dobro?“, Isus odgovori. „Postoji samo Jedan Dobri. Ali, ako želiš ući u istinski život, pokoravaj se zapovijestima.“ (Nova internacionalna verzija)Načinimo malo poređenje; ovdje imaš dva različita pitanja postavljena od strane Isusa. Prema verziji kralja Džejmsa, Isus pita: „Što me zoveš dobrim?“, a prema novoj međunarodnoj verziji, Isus pita: „Što me pitaš o tome šta je dobro?“ Molim te, objektivno uporedi između dvije verzije ovog pitanja, koje su zabilježene u verziji kralja Džejmsa i novoj međunarodnoj verziji, i razmisli da li imaju isto značenje? I da li obje mogu biti tačne? Vratimo se preciznom kritičkom pitanju: Da li je Isus Bog? Vjerujem da, kada bi Isus bio Bog ili dio Boga, logičan odgovor bi bio potvrđivanje činjenice da je on dobri učitelj, kao što ga je pitalac oslovio. Zdravo razmišljanje i čista logika nam potvrđuju da je Bog Dobri, i da, kada bi Isus bio Bog ili dio Boga, tj. dio trojstva, bilo bi obavezno da bude Dobri. Zar se ne slažeš? Ispravno je da postoji nekoliko mogućih i očekivanih odgovora koje je Isus mogao reći mladiću koji ga je oslovio kao „dobrog učitelja“:-          „Naravno da sam Ja Dobri, jer Ja sam Bog.“-          „ﷻ‬ pravu si, Ja sam Dobri.“Najmanje što je Isus, ako je Bog ili Božija manifestacija, mogao reći pitaocu, ignorišući njegove riječi: „Ako želiš ući u vječni život, pridržavaj se zapovijesti.“ Međutim, Isus je odgovorio začuđeno, zapanjen time što ga je mladić oslovio „dobrim učiteljem“. Odgovorio mu je na neočekivan način, porekavši da je on „dobri“, i začuđeno ga upitao: „Što me zoveš dobrim?“ Zar nije bilo korisnije da Isus, umjesto poricanja svoje dobrote, iskoristi ovu priliku i potvrdi svoju dobrotu, ako je on stvarno Bog, ili manifestacija jednog Boga? Zašto je Isus ukazao na Jedinog Istinskog Boga? Zašto nije otkrio i jasno iznio svoju dobru božanstvenost? Da li je Isus skrivao istinu o sebi od pitaoca?**** 3. A ovo je život vječni da poznaju Tebe Jedinoga istinoga Boga, i Isusa Hrista koga Si poslao. (Jevanđelje po Jovanu, 17:3.)Mesih u ovom stihu ponovo sebe razlikuje od istinskog Boga, za Kojeg kaže da je Jedini istinski Bog Koji stvara, i Koji je poslao Mesiha. Prema tome, ko je taj koji nosi odgovornost naređivanja i slanja poslanika? Da li je to „Jedini istinski Bog“ ili, pak, Mesih? I ko je veći? Da li Onaj Koji naređuje i poslanike šalje, ili onaj kom se naređuje i koji je poslat?***5. Jer je jedan Bog, a jedan je i posrednik između Boga i ljudi – čovjek Isus Hrist. (Prvo Pavlovo pismo Timotiju, 2:5.)            Ovaj stih ukazuje na dvije egzistencije:1.      Egzistenciju Jednoga Boga;2.      Egzistenciju jednoga posrednika (Isusa).Isus je, u ovom stihu, opisan kao čovjek, i nije nazvan „Bog Isus Hrist“. Ustvari, tako nije nazvan ni na jednom mjestu u Indžilu! Propratimo raspravu kroz postavljanje pitanja i njihove odgovore:1 – Da li je Isus Bog ili dio Boga?Pročitajmo pažljivo, objektivno i kritički sljedeće isječke iz prvih deset stihova četvrtog poglavlja Jevanđelja po Mateju.* 1. Tada Isusa uzdiže Duh u pustinju da ga đavo kuša. 2. I postivši četrdeset dana i četrdeset noći, naposljetku ogladnje. (...) 8. Opet ga uze đavo i odvede ga na goru vrlo visoku, i pokaza mu sva carstva ovoga svijeta i slavu njihovu; 9. I reče mu: „Sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se.“             Da li su ovi stihovi u tebi probudili ikakve misli i pitanja? Prijevod nije potpuno precizan, i možda bi pravilnije bilo reći da Isus bijaše vođen od strane Duha da bi bio obmanut (ili zaveden) od strane đavola. Dozvoli mi da sa tobom podijelim neka pitanja i neke misli koje su mi privukle pažnju nakon čitanja prethodnih stihova:1. Indžil kaže: Isus bijaše odveden od strane Duha u pustinju..., a ja se pitam: Ko posjeduje snagu i odgovornost ovdje? Da li je to Isus ili Duh? I zašto Isus nije sam sebe odveo u pustinju ako je on Bog?Da li Bogu treba neka osoba da Ga vodi?2. Na osnovu onoga što potvrđuju prethodni stihovi, đavo je iskušao Isusa kojeg neki kršćani smatraju Bogom. Ovdje se postavlja logično i prosto pitanje: Da li je moguće iskušati Boga? Sam Indžil nas obavještava da se Bog ne može iskušati, i Isus je govorio o ovoj istini u istoj priči o iskušenju. Isto to je rekao i Isusov brat Jakov: 13. Boga ne može đavo iskušati, i sam Bog ne kuša nikoga. (Jakov, 1:13.)3. Indžil prenosi da je Isus bio gladan nakon što je postio četrdeset dana i noći. Analizirajmo ovaj stih i razumno razmislimo o njemu:Da li Bog posti?Za koga je Isus postio? Za sebe kao Boga? Ili za nekog većeg od njega?Da li Bog osjeća glad i žeđ?Kroz priču o Isusovom iskušenju, koju nalazimo u nekoliko jevanđelja, otrkivamo da je đavo pokrenuo Isusa i upravljao njime. Da li je đavo to radio sa Isusom čovjekom ili sa Isusom Bogom?Ako je đavo to uradio sa Isusom čovjekom, šta je dokaz?Ako je to uradio sa Isusom Bogom, šta je dokaz?Da li je moguće iskušavanje i pokretanje Boga i upravljanje Njime? Sjetimo se Jakovovih riječi: Boga ne može đavo iskušati...***Isus na kraju razgovora sa đavolom i nakon što je đavo od njega tražio da mu učini sedždu kaže: 10. Gospodaru Bogu svojemu klanjaj se i Njega jedino obožavaj. (Jevanđelje po Mateju, 4:10.)[Ovo je prijevod Novog zavjeta, a možda je bliži prijevod postojećem engleskom tekstu ako kažemo: „Obožavaj Gospodara i Boga svog, i samo Njemu služi.“]Ako je Isus bio otjelovljenje Boga, trebao je s lahkoćom odgovoriti: „Ne sotono, ti trebaš meni učiniti sedždu, jer sam ja tvoj Bog.“ Međutim, umjesto toga, on je došao sa prethodno spomenutim govorom, u kojem se govori o obožavanju jedinog istinskog Boga.S druge strane, iz ove priče smo naučili sljedeće stvari:1.      Da je šejtan vidio Isusa;2.      Da se šejtan obratio Isusu;3.      Da je šejtan čuo Isusa;4.      Da je šejtan uzeo Isusa;5.      Da je šejtan vodio Isusa;6.      Da je šejtan razgovarao sa Isusom.Molim te pročitaj cijelo kazivanje o iskušavanju Isusa u jevanđelju po Mateju, četvrto poglavlje, prvih deset stihova, imajući na umu da je Indžil eksplicitno ukazao na to da se Bog ne može vidjeti i čuti: 16. ...kojega niko od ljudi nije vidio, niti može vidjeti… (Pismo Timotiju, 6:16.)37. Ni glasa njegova kad čuste ni lica njegova vidjeste. (Jevanđelje po Jovanu, 5:37.)17. A Vladaru vječnome, Koji ne nestaje, Koji se ne vidi, Jedinome Premudrome Bogu čast i slava zauvijek. (Pismo Timotiju, 1:17.)Dodajući navedenom, pitam se, prije završetka ovog poglavlja, o Isusovom životu; zar ga nije vidjela i čula njegova porodica? Zar ga nisu vidjeli i čuli ljudi i njegovi sljedbenici tokom njegovog života na Zemlji? Zbog toga i zbog navedenih Božijih osobina u prethodnim stihovima, Isus ne može biti Bog. Zar to nije razumno i logično? Prema tome, šta je istina? Razmisli o tome.***Obratimo sada pažnju na neka druga kritička pitanja:-          Da li su Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh jednaki?-          Da li je Bog Sin (Isus) jednak Bogu Ocu?-          Da li je Bog Sin (Isus) jednak Bogu Svetom Duhu?Pogledajmo šta kaže sam Isus.* 28. (idem k Ocu) jer je Otac moj veći od mene. (Jevanđelje po Jovanu, 14:28.)* 29. Otac moj koji mi ih dade veći je od sviju. (Jevanđelje po Jovanu, 10:29.)* 16. moja nauka nije moja, nego Onoga Koji me je poslao. (Jevanđelje po Jovanu, 7:16.)* 30. Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan; jer ne tražim volje svoje nego volju Oca Koji me je poslao. (Jevanđelje po Jovanu, 5:30.) Povratna zamjenica se ovdje vraća na Isusa. * A o Danu tome i o Času tom niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni sin, do Otac. (Jevanđelje po Marku, 13:32.)* I ako ko reče riječ na Sina čovječijega, oprostiće mu se; a koji reče riječ na Duha svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovome svijetu ni na onome. (Jevanđelje po Mateju, 12:32.)            Nakon čitanja ovih i drugih potvrda koje je izrekao sam Isus, šta možemo zaključiti? Nakon Isusove istinite i pouzdane potvrde da je istinski i jedini Bog Otac veći od njega i od Svetog Duha, zatim da ono što zna nije od njega samoga, da on i Sveti Duh ne znaju ništa o Sudnjem Danu i da on sam od sebe ništa ne može da učini, iskren tragalac za istinom treba prihvatiti ono što je rekao Isus o sebi, i da ga ne čini Bogom ili nekim ko je jednak Bogu.***            A sada raspravimo drugo važno pitanje:  Da li je Isus jedini Božiji sin?Na ovo ćemo odgovoriti iz Indžila:* ...sina Adamova sina Božijega. (Jevanđelje po Luki, 3:38.)* 21. I reče Gospodar Mojsiju: kad otideš i vratiš se u Misir, gledaj da učiniš pred Faraonom sva čudesa koja ti metnuh u ruku: a Ja ću učiniti da mu otvrdne data-originale i ne pusti naroda. 22. A ti ćeš reći Faraonu: „Ovako kaže Gospodar: ’Izrailj je sin moj, prvenac moj.’“ (Stari zavjet, Izlazak/Druga knjiga Mojsijeva, 4:21-22.)* Kazaću naredbu Gospodara; on reče meni: „Ti si sin moj, ja te danas rodih.“ (Stari zavjet, Psalmi Davidovi, 2:7.) Prema onome što potvrđuje Sveto pismo i što je sam Otac izjavio, Davud je Njegov drugi sin.* 9. Blago onima koji mir grade, jer će se sinovima Božijim nazvati. (Jevanđelje po Mateju, 5:9)Kada propratimo naziv ’Božiji sin’ u Bibliji, naći ćemo veliki broj ’Božijih sinova’, tako da Isus nije Božiji sin jedinac. Iz toga možemo zaključiti da Biblija koristi naziv ’Božiji sin’ simbolično za dobrog ili pobožnog ili odabranog ili čistog čovjeka. Ono što smo naveli nas dovodi do ključnog pitanja, a to je:  Ko je Isus?Nakon analize dokaza iz Indžila koji potvrđuju da je Allah jedan, a ne troje, i da Isus nije Bog, niti dio Boga, kao i da nije jednak Bogu i da nije Božiji sin u bukvalnom značenju, trebamo postaviti pitanje: Ko je Isus?             Isus čovjek            Nekoliko puta smo ukazali da je Isus u Indžilu opisan kao čovjek ili sin čovječiji, a u nastavku ćemo navesti neke stihove koji to potvrđuju.* 22. Ljudi Izrailjci! Poslušajte riječi ove: Isus Nazarećanin, čovjek od Boga potvrđen među vama silama, čudesima i znacima koje učini Bog preko njega među vama. (Djela apostolska, 2:22.) Ove riječi je izgovorio Petar, Isusov sljedbenik i prisni drug, koji je izbliza bio svjedok nekih stvari.* 19. Dođe sin čovječiji, koji i jede i pije… (Jevanđelje po Mateju, 11:19.)* 40. A mnogi od naroda čuvši ove riječi govorahu: „Ovo je, zaista, vjerovjesnik.“ (Jevanđelje po Jovanu, 7:40.)* 40. Ali vi sad gledate mene da ubijete, a ja sam čovjek koji vam istinu kaza koju ču od Boga. (Jevanđelje po Jovanu, 8:40.) Neke Biblije ne otkrivaju ovu istinu otvoreno, zato provjeri šta tvoja Biblija kaže o ovom kritičnom momentu njegovog života, u kojem je Isus posvjedočio za sebe da je čovjek. Zašto nije direktno i jasno rekao: „Ali vi sad gledate mene da ubijete, a ja sam otjelovljenje Boga Koje vam istinu kaza.“ Da li se može zamisliti da je on skrivao istinu? Isus vjerovjesnik* 21. A narod govoraše: „Ovo je Isus prorok iz Nazareta Galilejskoga.” (Jevanđelje po Mateju, 21:11.)* 24. (Isus) Reče pak: „Zaista vam kažem: nikakav prorok nije prihvaćen na svojoj postojbini. (Jevanđelje po Luki, 4:24.)*16. Zaista vam kažem: Nije rob veći od gospodara svojega, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. (Jevanđelje po Jovanu, 13:16.)* 14. A ljudi vidjevši čudo koje učini Isus govorahu: „Ovo je zaista onaj prorok koji treba da dođe na svijet.“ (Jevanđelje po Jovanu, 6:14.)* 19. ...za Isusa Nazarećanina, koji bijaše vjerovjesnik. (Jevanđelje po Luki, 24:19.)            Ovo su neki biblijski stihovi koji pojašnjavaju da je Isus bio vjerovjesnik i poslanik Jednog istinskog Boga. I po drugi put kažemo, Isus nigdje u Bibliji nije nazvan Bogom.I posljednja važna kritička informacija o Isusu* 7. On, u dane tijela svojega, Onome Koji ga može izbaviti od smrti prinosaše moljenja i molitve svoje s vikom velikom i sa suzama, i bi utješen po svojoj pobožnosti. (Pavlova pisma Jevrejima, 5:7.)***            Koje zaključke možemo izvesti iz prethodnih biblijskih citata? Prethodni citati formiraju jedinstvenu poruku o postojanju samo jednog Boga.* 10. Prije mene nije bilo Boga niti će poslije mene biti. 11. Ja sam, ja sam Gospodar, i osim Mene nema spasitelja. (Stari zavjet, Isaija, 43:10.)* ...jer Sam Ja Gospodar Bog tvoj, Bog Koji je ljubomoran... (Stari zavjet, Izlazak/Druga knjiga Mojsijeva, 20:5.)Biblija je prepuna stotinama sličnih potvrda, a ono što se suprotstavlja tome je vrlo mali broj u poređenu sa tim. Molim te pročitaj sljedeću konstataciju vezanu za ovaj zaključak:-          Poenta koja se stalno ponavlja jeste da je Isus vjerovjesnik Jedinog istinskog Boga, Koji je stvorio Isusa, nas i sve ostalo.Nakon što smo stigli do kraja putovanja u kojem smo tražili istinu, želio bih da te ispratim sa nekim pitanjima za razmišljane:-          Zar ovo nije odgovarajuće vrijeme za stavljanje stvari na mjesto koje im pripada?-          Zar ovo nije odgovarajuće vrijeme za stavljanje Isusa na mjesto koje mu pripada, da bude poštovan samo kao čovjek i vjerovjesnik Jednog istinskog Boga?-          Zar ovo nije odgovarajuće vrijeme da se vratimo našem Jedinom istinskom Bogu i Stvoritelju, da samo Njega obožavamo prije nego bude prekasno? KonstatacijaMnogi koji proučavaju Bibliju vjeruju da je Pavle, koji je rođen pete godine nove ere, taj koji je preobličio temeljna vjerovanja kršćanstva, koja sadrže i ’sveto’ trojstvo, božanstvenost Isusa, prvobitni grijeh, raspeće, spas kroz Isusovu krv itd. Zato, veoma je prihvaćena teorija među ovim istraživačima da je Pavle napisao svoje poslanice prije četiri jevanđelja, koja su kasnije potpala pod uticaj Pavlovih vjerovanja i učenja. Razilaženje između Pavlovih učenja i originalne Isusove poruke dovela je do ove velike zbrke koju danas vidimo po pitanju prirode Boga. Za više informacija oko ove teme, vrati se na moju sljedeću knjigu: „Gdje je greška?“. *** Zadnja misaoNakon kritičkog, pažljivog i nepristrasnog čitanja ove knjižice, ozbiljan, povjerljiv i iskren tragalac za istinom može postaviti nekoliko pitanja, poput:-          Šta je istina?-          Ko je istinski Bog?-          Koja je istinska poslanica?-          Gdje je greška?Nakon kritičkog čitanja ove knjižice, želim čuti vaša mišljenja. Za više informacija, pitanja, prijedloga i odgovora, nemojte se ustručavati da me kontaktirate.[1] Verzija kralja Džejmsa je engleski prijevod Biblije završen 1611. godine. (op. prev.)[2] Nova internacionalna verzija Biblije je novi modifikovani prijevod Biblije na engleskom završen 1970. godine, a obnovljen 2011. (op. prev.)