البحث

عبارات مقترحة:

المحسن

كلمة (المحسن) في اللغة اسم فاعل من الإحسان، وهو إما بمعنى إحسان...

الإله

(الإله) اسمٌ من أسماء الله تعالى؛ يعني استحقاقَه جل وعلا...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که می گوید: چون چهار ماه بگذرد، شوهر خوانده می شود تا همسرش را طلاق دهد و تا طلاق ندهد، طلاق واقع نمی شود.

شرح الحديث :

در این حدیث ابن عمر رضی الله عنهما بیان می کند که مدت مباح برای ایلاء چهار ماه است و شریعت به بیش از این اجازه نداده است؛ و در صورتی که مدت ایلاء بیش از این مقدار به طول بینجامد، بر شوهر واجب است که از قول خود بازگردد یا همسرش را طلاق دهد؛ و طلاق یا فسخ نکاح به مجرد تمام شدن چهار ماه رخ نمی دهد؛ بلکه نکاح باقی بوده و طلاق واقع نمی شود تا اینکه شوهر طلاق دهد و لو با اجبار حاکم باشد، چون در این شرایط اکراه و اجبار به حق و عادلانه می باشد.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية