البحث

عبارات مقترحة:

القريب

كلمة (قريب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فاعل) من القرب، وهو خلاف...

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

الرب

كلمة (الرب) في اللغة تعود إلى معنى التربية وهي الإنشاء...

از عایشه رضی الله عنها روایت است که می گوید: به بريره دستور داده شد سه حيض عده سپری کند.

شرح الحديث :

بریره برده ی عایشه رضی الله عنها بود که از بردگی آزاد شد؛ وی همسر برده ای به نام مغیث بود؛ با آزادی بریره به وی اختیار داده شد با مغیث بماند و ادامه ی زندگی دهد یا نکاحش با او را فسخ کند؛ پس بریره نکاحش را فسخ نمود. و در این حدیث آمده که سه عده را سپری کرده است با اینکه فسخ نکاح صورت گرفته و طلاقی رخ نداده است. و جدایی آنها در زنده بودن دو طرف بوده و مرگ، آنها را از هم جدا نکرده است. و شوهرش که با جدایی از وی عده گذرانده، همچنان برده بوده است.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية