لقمان

تفسير سورة لقمان آية رقم 28

﴿ﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕ ﴾

﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

E la vostra creazione – o gente – e la vostra Resurrezione, nel Giorno del Giudizio, per il Rendiconto e la Retribuzione, è come creare una sola anima e farla resuscitare, tale la sua semplicità.
In verità, Allāh è Ascoltatore, nessuna voce può distrarLo dall'ascoltarne un'altra; Vigile, il fatto di osservare una cosa non può impedirGli di osservarne un'altra; e così creare un'anima e resuscitarla non può impedirGli di crearne un'altra e resuscitarla.

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

الترجمات والتفاسير لهذه الآية: