الأذان

Превод значења езана, исламског позива на молитву


الأذان بصوت القارئ ناصر القطامي مصاحب بترجمة معانيه إلى اللغة الصربية.
Реч Езан језички значи: оглас или позив. Езан је најава почетка времена за молитву. Превод значења речи езана: Бог је највећи, Бог је највећи, <br /> Бог је највећи, Бог је највећи ! <br /> Сведочим да нема другог божанства осим јединог истинског Бога (Аллаха)<br /> Сведочим да нема другог божанства осим јединог истинског Бога (Аллаха) Сведочим да је Мухаммед Божји посланик, <br /> Сведочим да је Мухаммед Божји посланик ! <br /> Дођите на молитву! <br /> Дођите на молитву! <br /> Дођите на оно што ће вас спасити!<br /> Дођите на оно што ће вас спасити! <br /> Бог је највећи, Бог је највећи,<br /> Бог је највећи, Бог је највећи,<br /> Нема другог божанства осим јединог истинског Бога (Аллаха).