Sanggahan, Penolakan (الْاِعْتِرَاض)

Sanggahan, Penolakan (الْاِعْتِرَاض)


علوم القرآن العقيدة

المعنى الاصطلاحي :


Penolakan hati dan anggota tubuh untuk rida, berserah diri dan tunduk pada kebenaran.

الشرح المختصر :


Penolakan banyak terjadi dalam masalah tauhid. Oleh karena itu, penolakan tersebut terbagi menjadi tiga macam: Pertama: Penolakan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, baik dengan syubhat-syubhat, khayalan-khayalan dan takwil-takwil. Kedua: Penolakan terhadap syariat Allah dan hukum-Nya, seperti tindakan menghalalkan, mengharamkan dan sebagainya berdasarkan pendapat-pendapat yang rusak dan syubhat yang batil. Ketiga: Penolakan terhadap perbuatan-perbuatan Allah Ta'ālā , ketetapan dan takdir-Nya dengan sikap tidak rida dan adat-adat jahiliyah.

التعريف اللغوي المختصر :


Penolakan dan sanggahan. Lawannya adalah al-inqiyād (tunduk) dan aṭ-ṭā'ah (taat). Al-I'rāḍ berasal dari kata al-'arḍ, yang berarti tampak dan muncul. Ada yang berpendapat, asalnya dari kata al-'arḍ (lebar) yang berarti lawan kata panjang. Al-I'tirāḍ juga berarti menyelisihi, menentang, perlawanan, saling menjauh dan mengingkari.