توحيد الألوهية
از فضل بن عباس رضی الله عنهما روایت است که می گوید: همانا فال گرفتن نه تو را به پيش برد و نه تو را باز گرداند.  
عن الفضل بن العباس -رضي الله عنهما "إنما الطِّيَرَةُ ما أَمْضَاكَ أو رَدَّكَ".

شرح الحديث :


فال گرفتنی از آن نهی شده و مصداق شرک است که حقیقت و ضابطه ی آن این باشد که انسان را به انجام کاری وادارد یا انسان با اعتماد به آن از کاری که تصمیمش را گرفته دست بکشد. بنابراین چون فال گرفتن انسان را از نیازی که عزم آن کرده باز دارد، مثلا او را از سفر کردن و مانند آن باز دارد، درواقع از مصادیق شرک است و با توکل بر الله در تضاد می باشد و دروازه ی ترس را به روی انسان می گشاید. مفهوم حدیث این است که هرکس فال گرفتن او را از تصمیمی که گرفته باز ندارد، ضرر و زیانی متوجه او نمی کند.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية