البحث

عبارات مقترحة:

الكريم

كلمة (الكريم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل)، وتعني: كثير...

القيوم

كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...

المحيط

كلمة (المحيط) في اللغة اسم فاعل من الفعل أحاطَ ومضارعه يُحيط،...

از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «رأيتُ جِبريلَ على سِدْرة المُنْتَهى، وله ستُّ مائة جَناح»: «جبریل را در سدرة المنتهی دیدم که ششصد بال داشت». راوی می گوید: از عاصم در مورد بال ها پرسیدم؟ وی از سخن گفتن در مورد آنها ابا ورزید. وی می گوید: یکی از یارانش به من خبر داد که: «طول بالش به اندازه ی فاصله ی میان مشرق تا مغرب بود».

شرح الحديث :

رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل را در بالاترین بخش بهشت می بیند که ششصد بال دارد. چون راوی این حدیث عاصم بن ابی بهدله در مورد هیئت این بال ها سوال می شود، چیزی در این مورد نمی گوید؛ بنابراین برخی از یارانش خبر می دهند که هر بالی از بزرگی و عظمتی که داشته مابین مشرق و مغرب را گرفته است. و این مساله در احادیث صحیح دیگر آمده است: «سادًّا عِظَمُ خلقِهِ ما بين السَّماءِ و الأرضِ»: «عظمت و بزرگی اش فضای ميان آسمان و زمين را فرا گرفته بود».


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية