لقمان

تفسير سورة لقمان آية رقم 32

﴿ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﴾

﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾

E se vengono circondati, da ogni parte, da onde grandi come montagne e da nuvole, invocano Allāh solo, sinceri nell'invocazione e nell'adorazione; e quando Allāh li esaudisce e li salva dall'annegamento, portandoli alla riva, ecco che alcuni di loro non ringraziano come dovrebbero, e tra di loro vi sono quelli che rinnegano le grazie di Allāh. Non rinnegano i Nostri Segni altri che tutti i traditori, come colui che ha promesso ad Allāh che, se fosse stato salvato, sarebbe stato grato, ma che rinnegò le grazie di Allāh e non fu grato al Suo Dio, Colui che gli concesse tali grazie.

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

الترجمات والتفاسير لهذه الآية: