الأذكار للأمور العارضة
Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, veli: „Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem putovao, a nastupila bi noć, govorio bi: 'Ja erdu Rabbi ve Rabbukki Allahu. Euzu billahi min šerriki ve šerri ma fiki ve min šerri ma hulika fiki ve min šerri ma jedubbu alejki, ve euzu billahi min šerri esedin ve esvedi, ve minel-hajjeti vel-akrebi ve min sakinil-beled ve min validin vema veled / Zemljo, moj i tvoj Gospodar je Allah. Utječem se Allahu od tvoga zla, i zla koje kriješ u sebi, i zla koje je stvoreno u tebi, i zla onoga što hodi i gmiže po tebi! Utječem se Allahu od lavova i esveda, od zmije, i od škorpiona, od onih koji žive u naseljenim mjestima (sakinul-beled) i od onoga koji je rodio i onoga što je rodio.'"  
عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فأقبل الليلُ، قال: «يا أرضُ، ربي وربُّك الله، أعوذ بالله مِن شَرِّكِ وشر ما فيك، وشر ما خُلق فيك، وشر ما يَدُبُّ عليك، وأعوذ بِك من شر أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكِن البلد، ومن والد وما ولد».

شرح الحديث :


Riječi: "Zemljo, moj i tvoj Gospodar je Allah" znače: ako je moj i tvoj tvorac Allah, onda On zasužuje da kod Njega tražim zaštitu od tvoga zla. "Utječem se Allahu od tvoga zla", tj. od zla koje se na tebi dešava Allahovom odredbom, kao što je propadanje, zemljotresi, izgubljenost u pustinji. "...i zla koje kriješ u sebi", tj. od vode koja će pokuljati i uništiti ono što se nalazi na površini, kao i od bilja koje je štetno. "...i zla koje je stvoreno u tebi, i zla onoga što hodi i gmiže po tebi..." Ovaj je hadis slab i nije ga potrebno detaljno objašnjavati. Ovdje je spomenut samo radi napomene.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية