البحث

عبارات مقترحة:

السميع

كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از خوردن گوشت خر اهلی نهی نموده و در مورد خوردن گوشت اسب اجازه داده است. و تنها در روایت مسلم آمده که می گوید: به هنگام فتح خیبر، گوشت اسب و خر وحشی می خوردیم و رسول الله صلی الله علیه وسلم از خوردن گوشت خر اهلی نهی نمود. از عبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنه روایت است که می گوید: در زمان فتح خیبر با گرسنگی مواجه شدیم؛ در روز فتح خیبر به خرهای اهلی دست یافتیم و آنها را ذبح نمودیم؛ زمانی که دیگ های غذا از گوشت آنها می جوشید، منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم ندا برآورد که دیگ ها را سرنگون کنید و چه بسا گفت: از گوشت الاغ ها(ی اهلی) چیزی نخورید. از ابو ثعلبه رضی الله عنه روایت است که می گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم از خوردن گوشت خرهای اهلی نهی کرد.

شرح الحديث :

جابر بن عبدالله رضی الله عنهما خبر می دهد که رسول الله صلی الله علیه وسلم از خوردن گوشت خر اهلی نهی نمود و به خوردن گوشت اسب و خر وحشی اجازه داد و آن را مباح شمرد؛ و عبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنهما خبر می دهد که در ایام فتح خیبر با گرسنگی مواجه شدند و چون خیبر فتح شد از خرهای آن ذبح نمودند و گوشت آنها را طبخ نمودند اما رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را به سرنگون کردن دیگ ها و نخوردن از گوشت آنها امر نمود.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية