الأذان والإقامة
Džabir b. Abdullah, radijallahu 'anhu prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao: "Bilale, kada budeš učio ezan, uči ga polagahno, a kada budeš ikametio, požuri. Napravi razmak između ezana i ikameta toliko koliko onaj koji je počeo jesti i piti može to završiti ili onaj koji ima nuždu, može da je završi. Nemojte ustajati dok me ne vidite."  
عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يا بلال، إذا أذنت فترسَّل في أذانك، وإذا أقمت فاحدُرْ، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني».

شرح الحديث :


Ovaj nam hadis pojašnjava nekoliko stvari, a one su: Ezan treba polagahno učiti, dok se ikamet treba brže da uči. Između ezana i ikameta treba ostaviti dovoljno vremena, tako da onaj ko jede, pije, obavlja nuždu, može da završi sa svojim potrebama. Također, u hadisu se spominje da klanjači ne treba da ustaju dok se ne pojavi imam. Hadis je slab, ali zadnja rečenica spominje se u dva Sahiha, u predaji koju prenosi Ebu Katade, radijallahu 'anhu, a u kojoj stoji da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao: "Kada se ikameti, nemojte ustajati dok me ne vidite." Prvi dio hadisa prenosi se od Omera i njegovog sina, radijallahu 'anhuma, kao i od nekih tabi'ina, kao što to spominje Ibn Ebi Šejbe.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية