البحث

عبارات مقترحة:

الحفي

كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

الجميل

كلمة (الجميل) في اللغة صفة على وزن (فعيل) من الجمال وهو الحُسن،...

Ebu Rukana je pustio ženu neopozivim razvodom, a potom otišao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., pa mu je rekao: "Šta si želio!" On kaza: "Samo sam htio jedno puštanje." On reče: "Allaha ti?" On kaza: "Allaha mi!" On reče: "Onako je kako si ti htio."

شرح الحديث :

Ebu Rukana pustio je ženu trostrukim razvodom, a onda se pokajao pa ga je Allahov Poslanik,. s.a.v.s., upitao o njegovoj namjeri u vezi s tim. Ebu Rukana reče da je namjeravao samo jedno puštanje. Vjerovjesnik, s.a.v.s., zakleo ga je pitajući ga je li imao namjeru samo jedno puštanje, na šta se on, odgovarajući, zakleo da mu je namjera bila samo jedan razvod. Na to mu je rekao: "Tebi pripada ono što si namjerio", tj. tvoj generalni izraz koji si upotrijebio a namjeravao samo jedno puštanje broji ti se prema tvome nijetu, i ti to smatraj jednim puštanjem.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية