البحث

عبارات مقترحة:

السيد

كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...

المؤخر

كلمة (المؤخِّر) في اللغة اسم فاعل من التأخير، وهو نقيض التقديم،...

الواحد

كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...

از یزید بن رکانه رضی الله عنه روایت است که وی همسرش را سه بار (در یک مجلس) طلاق داد و پس از آن نزد رسول الله رفت که ایشان فرمود: «مَا أَرَدْتَ»: «نیتت چه بوده است». یزید بن رکانه می گوید: نیت یک طلاق داشته ام. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: «آلله؟»: «تو را به الله سوگند چنین بوده است؟». یزید می گوید: به الله سوگند چنین بوده است. آنگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: «هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ»: «طلاقی که دادی بر حسب نیتت می باشد (و یکی محسوب می شود)».

شرح الحديث :

علی بن يزيد بن ركانة خبر می دهد که پدرش ابورکانه همسرش را سه بار طلاق دارد و از این کار نادم و پشیمان و ناراحت شد؛ وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم در جریان قرار می گیرد از وی در مورد قصد و نیتش سوال می کند که یزید می گوید: قصد و نیت یک طلاق را داشته است. بنابراین رسول الله صلی الله علیه وسلم او را سوگند می دهد که واقعا قصد وی یک طلاق بوده است. و یزید پاسخ می دهد که قصد وی یک طلاق بوده است. بنابراین به او می فرماید: «همان قصد و نیتی که داشتی معتبر است» یعنی، اینکه لفظ طلاق را به این صورت بر زبان آوردی اما نیت یک طلاق را داشتی، بر حسب نیتت یک طلاق محسوب می شود.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية