الأعلى

تفسير سورة الأعلى

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

Italiano

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾

Glorifica il tuo Dio, Colui che si innalzò sul Suo Creato, menzionando il Suo nome quando Lo adori e Lo lodi.

﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ﴾

Colui che ha creato l'uomo perfetto e che ha perfezionato la sua immagine.

﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾

Colui che ha decretato che le creature fossero divise in varie categorie e avessero varie caratteristiche, e che ha guidato ogni creatura a ciò che più le si addice.

﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ﴾

E Colui che ha fatto sorgere dalla terra ciò di cui si nutre il vostro bestiame,

﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ﴾

rendendolo avanzi di foraggio che tendono al nero, dopo essere stato verde intenso.

﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ﴾

Ti insegneremo il Corano, o Messaggero, e lo raccoglieremo nel tuo petto e non lo dimenticherai, quindi non anticipare Jibrīl nella lettura come facevi in precedenza per non dimenticarlo,

﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ﴾

tranne ciò che Allāh vuole che dimentichi per un particolare scopo; in verità, gloria Sua, Egli è Consapevole di ciò che viene mostrato e di ciò che viene celato, nulla di tutto ciò Gli è nascosto.

﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ﴾

E ti agevoliamo le azioni che compiacciono Allāh e che ti faranno entrare nel Paradiso.

﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾

Predica alla gente ciò che ti riveliamo del Corano e ammoniscili finché il monito non viene ascoltato.

﴿سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَىٰ﴾

Solo chi teme Allāh prenderà atto delle prediche, poiché solo quest'ultimo può trarre beneficio dalle prediche.

﴿وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى﴾

E il miscredente eviterà la predica e la ripudierà, poiché è il più licenzioso tra la gente, nell'Aldilà, perché entrerà nel Fuoco.

﴿الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ﴾

Colui che entrerà nel Grande Fuoco, nell'Aldilà, soffrirà il suo ardore e lo subirà per l'eternità,

﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾

dopodiché resterà per sempre nel Fuoco e non potrà morire per liberarsi dalle sofferenze della punizione, e non vivrà una vita dignitosa.

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ﴾

Chi si è purificato dall'idolatria e dal peccato avrà ottenuto ciò che desidera.

﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾

Colui che ha menzionato il suo Dio nelle modalità che Egli ha stabilito e che ha compiuto la Preghiera nel modo prescritto.

﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾

Date forse la precedenza alla vita terrena e la preferite all'Aldilà, nonostante siano molto differenti?!

﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾

Ma l'Aldilà è migliore e preferibile alla vita terrena, poiché contiene incessanti godimenti e la beatitudine che vi è in essa non ha mai fine.

﴿إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ﴾

In verità, gli ordini e le informazioni che vi abbiamo menzionato sono presenti nei Libri che sono stati rivelati prima della tua venuta;

﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾

si tratta dei Libri rivelati a Ibrāhīm e a Mūsā, pace a loro.

الترجمات والتفاسير لهذه السورة: