الطارق

تفسير سورة الطارق

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

Italiano

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾

Allāh ha giurato sul Cielo e ha giurato sulla stella che appare nella notte,

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾

E che ne sai, o Messaggero, riguardo questa grande stella?!

﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾

è una stella che trafigge il Cielo con la sua luminosità splendente.

﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾

Non vi è un'anima a cui Allāh non abbia affidato un angelo che annota le sue azioni per il Rendiconto, nel Giorno della Resurrezione.

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾

Che l'uomo rifletta di cosa Allāh lo ha creato, in modo che gli sia chiara la Potenza di Allāh e l'impotenza dell'uomo.

﴿خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾

Lo ha creato da un liquido gettato nel grembo materno.

﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾

Questo liquido fuoriesce tra la colonna vertebrale dell'uomo e le ossa del torace.

﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾

In verità, gloria Sua, lo ha creato a partire da un liquido insignificante ed è ben in grado di riportarlo in vita dopo la sua morte per il Rendiconto e la Retribuzione.

﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾

E quando gli intimi segreti verranno rivelati, verranno a galla le intenzioni, la fede e altro che celavano nei loro cuori, e così potrà essere fatta distinzione tra il buono e il malvagio.

﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾

In quel giorno, l'uomo non avrà la forza di difendersi dalla punizione di Allāh né avrà un sostenitore che possa aiutarlo.

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾

Allāh giurò sul Cielo da cui scende la pioggia, poiché scende da quella direzione di volta in volta,

﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾

e giurò sulla terra che si apre per far sorgere piante, frutta e alberi.

﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴾

In verità, questo Corano rivelato a Muħammed, pace e benedizioni di Allāh su di lui ﷺ, è un Criterio che distingue il giusto dal falso e la verità dalla menzogna;

﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾

non è un gioco né falsità, piuttosto è cosa seria e veritiera.

﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾

In verità, coloro che rinnegano ciò che ha comunicato il loro Messaggero intessono molte trame contro di lui per impedire la sua missione e vanificarla;

﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾

mentre Io tramo dei piani per elevare la religione ed eliminare la menzogna.

﴿فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴾

Dai tempo a questi miscredenti, o Messaggero, e concedi loro una breve tregua e non affrettare la loro punizione e la loro distruzione.

الترجمات والتفاسير لهذه السورة: